Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71368
Title: Động học quá trình thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Nguyễn, Thanh Thảo
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Điện phân
Hằng số vận tốc
Mật độ dòng
Thu hồi đồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;Số 44A - Tr.109-117
Abstract: Bùn thải nhà máy bo mạch điện tử có Cu 19,5%, cần thu hồi. Phương pháp điện phân được thực hiện đề khảo sát các thông số ảnh hưởng đến tốc độ thu hồi đồng. Kết quả phân tích Cu. pH, clorua trong bùn thải lần lượt là 19,5%, 10,1 và 20,2%. Dung dịch ngâm chiết dùng cho điện phân có Cu là 19.6 g/L. pi 1-3,0. clorua là 20.1 g/L. Các dữ liệu thực nghiệm về ảnh hưởng của khoảng cách, tốc độ khuấy, mật độ dòng lên vận tốc thu hồi đồng bằng phương pháp điện phân từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử đã được thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71368
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.