Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71368
Nhan đề: Động học quá trình thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân
Tác giả: Nguyễn, Văn Phương
Nguyễn, Thanh Thảo
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Điện phân
Hằng số vận tốc
Mật độ dòng
Thu hồi đồng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;Số 44A - Tr.109-117
Tóm tắt: Bùn thải nhà máy bo mạch điện tử có Cu 19,5%, cần thu hồi. Phương pháp điện phân được thực hiện đề khảo sát các thông số ảnh hưởng đến tốc độ thu hồi đồng. Kết quả phân tích Cu. pH, clorua trong bùn thải lần lượt là 19,5%, 10,1 và 20,2%. Dung dịch ngâm chiết dùng cho điện phân có Cu là 19.6 g/L. pi 1-3,0. clorua là 20.1 g/L. Các dữ liệu thực nghiệm về ảnh hưởng của khoảng cách, tốc độ khuấy, mật độ dòng lên vận tốc thu hồi đồng bằng phương pháp điện phân từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử đã được thực hiện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71368
ISSN: 2525-2267
Bộ sưu tập: Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.