Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/713
Title: Maksim Gorky ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Kim Đính
Keywords: Maksim Gorky
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.3-8
Abstract: M.Gorky có mặt ở đất nước chúng ta khá sớm, từ những năm 20 của thế kỷ trước. Và đến đây, nhà văn - chiến sĩ đó tham gia ngay vào sinh hoạt xã hội - chính trị, tham gia ngay vào cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta lúc bấy giờ. Theo hồi ký của Trần Bảo, một vị lão thành cách mạng, ngay từ những năm đầu của thể kỷ 30, trong lao tù, nhiều chiến sĩ cách mạng đã dùng tiểu thuyết Người mẹ làm tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng ý chí quật cường.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/713
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_399.8 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.