Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/715
Title: Gần một thế kỷ tiếp nhận Mĩ học và lý luận Văn học Nga Xô-Viết vào Việt Nam
Authors: La, Khác Hòa
Keywords: Mĩ học
Lý luận văn học Nga Xô-Viết
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.47-61
Abstract: Trước tiên cần làm rõ khái niệm "tiếp nhận" được sử dụng trong trường hợp này. Phạm trù "tiếp nhận/tiếp thu" gắn với phạm trù "ảnh hưởng". Nhưng "ảnh hưởng" rộng hơn "tiếp thu/tiếp nhận". Bởi "ảnh hưởng" là phạm trù quan hệ, chỉ sự tương tác giữa đối tượng có ảnh hưởng và đối tượng chịu ảnh hưởng. Trong khi đó "tiếp nhận" là phạm trù lựa chọn, chỉ hoạt động định hướng, có ý thức của chủ thể tiếp nhận. Về đại thể, có thể chia tiến trình tiếp nhận mĩ học và lý luận văn học Nga Xô-Viết vào Việt Nam thành 3 thời kỳ lớn: từ đầu thế kỷ XX đến 1945, từ 1945 đến 1986 và từ 1986 đến nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/715
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_739.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.