Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/715
Nhan đề: Gần một thế kỷ tiếp nhận Mĩ học và lý luận Văn học Nga Xô-Viết vào Việt Nam
Tác giả: La, Khác Hòa
Từ khoá: Mĩ học
Lý luận văn học Nga Xô-Viết
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.47-61
Tóm tắt: Trước tiên cần làm rõ khái niệm "tiếp nhận" được sử dụng trong trường hợp này. Phạm trù "tiếp nhận/tiếp thu" gắn với phạm trù "ảnh hưởng". Nhưng "ảnh hưởng" rộng hơn "tiếp thu/tiếp nhận". Bởi "ảnh hưởng" là phạm trù quan hệ, chỉ sự tương tác giữa đối tượng có ảnh hưởng và đối tượng chịu ảnh hưởng. Trong khi đó "tiếp nhận" là phạm trù lựa chọn, chỉ hoạt động định hướng, có ý thức của chủ thể tiếp nhận. Về đại thể, có thể chia tiến trình tiếp nhận mĩ học và lý luận văn học Nga Xô-Viết vào Việt Nam thành 3 thời kỳ lớn: từ đầu thế kỷ XX đến 1945, từ 1945 đến 1986 và từ 1986 đến nay.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/715
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_739.43 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.