Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/716
Title: Sự tiếp thu lý luận điện ảnh Xô-Viết trong thời kỳ đầu của điện ảnh Cách mạng Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Hiệp
Keywords: Xô-Viết
Lý luận
Điện ảnh
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.80-84
Abstract: Ngay từ năm 1923 trong Tuyên ngôn của bay nghệ thuật R. Canudo cho rằng lịch sử nhân loại có hai nghệ thuật chính là kiến trúc và âm nhạc. Kiến trúc có hai nghệ thuật phù trợ là điêu khắc và hội họa, tạo thành một nhóm. Âm nhạc có hai nghệ thuật phù trợ là thơ và múa, tạo thành một nhóm. Nhóm hai nghệ thuật này có những tính chất khác nhau. Nhóm một có ba tính chất, đó là nghệ thuật không gian, nghệ thuật tĩnh và nghệ thuật tạo hình. Còn nhóm hai có ba tính chất, đó là nghệ thuật thời gian, nghệ thuật động và nghệ thuật tiết tấu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/716
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_221.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.