Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7173
Title: Lan tỏa năng suất từ khu vực FDI sang khu vực doanh nghiệp trong nước: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Phạm, Đình Long
Huỳnh, Quốc Vũ
Phạm, Thị Bích Ngọc
Keywords: Lan tỏa năng suất
Doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp trong nước
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.50-63
Abstract: Bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm tác động lan tỏa năng suất của doanh nghiệp FDI lên năng suất của doanh nghiệp trong nước. Nghiên cứu này xem xét tác động lan tỏa FDI theo liên kết ngang, liên kết xuôi và liên kết ngược với dữ liệu khảo sát doanh nghiệp Việt Nam 2011 – 2014 bảng đầu vào đầu ra IO 2007 với các kỹ thuật ước lượng dữ liệu bảng có quan tâm xử lý nội sinh. Kết quả cho thấy: i) FDI tạo ra tác động lan tỏa tích cực mạnh mẽ lên năng suất của doanh nghiệp trong nước thông qua liên kết ngược và xuôi, tác động tiêu cực với liên kết ngang: ii) doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự khác nhau trong tác động lan tỏa; iii) doanh nghiệp tư nhân có liên kết mạnh mẽ thông qua hỗ trợ và chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài: trong khi đó doanh nghiệp nhà nước thì liên kết này lại yếu; iv) doanh nghiệp trong nước với nguồn lực con người cao, phát triển tài chính có khoảng cách công nghệ thấp có được nhiều lợi ích và năng suất cao từ lan tỏa FDI.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7173
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_812.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.