Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7182
Nhan đề: Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Thị Hồng Minh
Từ khoá: INGO
Phát triển xã hội
Quản lý xã hội
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.29-37
Tóm tắt: Tổ chức phi chính phủ là một lực lượng quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, bên cạnh các tổ chức xã hội trong nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có mặt từ khá lâu, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực phát triển xã hội và viện trợ nhân đạo, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu phát triển của đất nước thông qua những hợp tác hiệu quả, tích cực. Nghiên cứu về sự tham gia của các tổ chức này trong công tác phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam, do vậy, là vô cùng hữu ích. Bài viết xem xét khái quát quá trình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam từ trước đến nay, từ đó rút ra những kinh nghiệm, vấn đề đang lưu tâm về sự tham gia của các tổ chức này trong quá trình phát triển xã hội để thúc đẩy hơn nữa vai trò của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong tăng trưởng của Việt Nam thời kỳ hội nhập.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7182
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_740.81 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.