Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7189
Nhan đề: Kiểm soát giao dịch giữa công ty và người quản lý trong công ty đại chúng theo quy định pháp luật Việt Nam
Tác giả: Tô, Hồng Dung
Danh, Phạm Mỹ Duyên
Từ khoá: Kiểm soát giao dịch
Công ty
Người quản lý
Pháp luật Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 11 .- Tr.14-18
Tóm tắt: Pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm các giao dịch giữa công ty và người quản lý công ty, nhưng vẫn có những quy định để kiểm soát các giao dịch này, bao gồm các quy định đòi hỏi sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của công ty (Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông) và công bố thông tin về các giao dịch có nguy cơ tư lợi giữa công ty và người quản lý công ty.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7189
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.72.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.