Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7214
Title: Ảnh hưởng của cao chiết cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus) đến chất lượng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Tú Hảo
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định sự ảnh hưởng của dịch chiết tần dày lá đến chất lượng của tôm thẻ nguyên con trong trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá.Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức bảo quản lạnh (i) tôm thẻ được nhúng qua dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 134 μg/mL (IC50), (ii) tôm thẻ được nhúng qua dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 293 μg/mL (IC100) và (iii) tôm thẻ được nhúng qua nước lạnh (nghiệm thức đối chứng) ngâm trong 30 phút ở 4oC với tỉ lệ tôm:dịch chiết là 1:1 sau đó đem bảo quản bằng nước đá. Thu mẫu vào các ngày 0, 4, 8, 12. Sự biến đổi chất lượng tôm được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi khuẩn hiếu khí, điểm cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, chỉ số Peroxide. Nhiệt độ và pH cũng được xác định trong quá trình bảo quản. Kết quả cho thấy sản phẩm có thể sử dụng đến 8 ngày cho cả ba nghiệm thức. Sử dụng dịch chiết tần dày lá đã làm tăng giá trị cảm quan, tăng khả năng kháng khuẩn của sản phẩm. Ngoài ra, dịch chiết ở nồng độ 293 μg/mL đã hạn chế sự oxy hóa chất béo.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7214
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.