Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7215
Title: Thực trạng và xu hướng biến đổi nhân khẩu học xã hội của gia đình Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Quốc Anh
Keywords: Gia đình
Dân số và gia đình
Nhân khẩu học
Biến đổi qui mô gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới;Số 2 .- Tr.11-22
Abstract: Dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở các kỳ và điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam, bài viết phân tích thực trạng biến đổi gia đình Việt Nam qua các thời kỳ từ 1976 đến nay và xem xét tác động của xu hướng biến đổi nhân khẩu học đến gia đình và dự báo về dân số và hộ gia đình Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy những thay đổi về mặt nhân khẩu học từ năm 1976 đến nay đã có tác động đến hộ gia đình. Hộ gia đình ở Việt Nam đã có sự chuyển đổi nhanh sang mô hình gia đình hạt nhân, qui mô nhỏ ít người và đến năm 2030 dự báo dân số sẽ tiếp tục tăng, đây là những vấn đề cần được đặc biệt quan tâm khi hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7215
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_518.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.