Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7216
Title: Ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa (Euphorbia hirta L.) lên bảo quản lạnh cá bớp (Rachycentron canadum) phi lê
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Văn Phố
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi chất lượng của phi lê cá bớp xử lý bằng cao chiết cây cỏ sữa 0,06% và trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm hai nghiệm thức. Nghiệm thức 1 (NT1), 16 miếng cá phi lê (0,8-1,2 kg) ngâm bằng nước lạnh trong 30 phút, để ráo, sau đó cho vào túi PE, bảo quản bằng nước đá, tỷ 1ệ đá:cá là 1:1. Nghiệm thức 2 (NT2), 16 miếng cá phi lê (0,8-1,2 kg) được ngâm trong dung dịch cao chiết cây cỏ sữa 0,06% trong 30 phút, để ráo sau đó cho vào túi PE, bảo quản tương tự NT1. Thu mẫu vào các ngày 1, 5, 10, và 15. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, pH, ẩm độ, khả năng giữ nước (WHC), độ đàn hồi, hàm lượng nitơ bazơ bay hơi (Total Volatile Base Nitrogen, TVB–N), Peroxide value (PV), Thiobarbituric Acid Reactive substances (TBARs), màu sắc cơ thịt, giá trị cảm quan, tổng số vi khuẩn hiếu khí (TVC). Kết quả cho thấy phi lê cá bớp xử lý với cao chiết cỏ sữa 0,06% có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Sản phẩm có thể được sử dụng đến 10 ngày cho cả hai nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7216
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.