Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7216
Nhan đề: Ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa (Euphorbia hirta L.) lên bảo quản lạnh cá bớp (Rachycentron canadum) phi lê
Tác giả: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Văn Phố
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi chất lượng của phi lê cá bớp xử lý bằng cao chiết cây cỏ sữa 0,06% và trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm hai nghiệm thức. Nghiệm thức 1 (NT1), 16 miếng cá phi lê (0,8-1,2 kg) ngâm bằng nước lạnh trong 30 phút, để ráo, sau đó cho vào túi PE, bảo quản bằng nước đá, tỷ 1ệ đá:cá là 1:1. Nghiệm thức 2 (NT2), 16 miếng cá phi lê (0,8-1,2 kg) được ngâm trong dung dịch cao chiết cây cỏ sữa 0,06% trong 30 phút, để ráo sau đó cho vào túi PE, bảo quản tương tự NT1. Thu mẫu vào các ngày 1, 5, 10, và 15. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, pH, ẩm độ, khả năng giữ nước (WHC), độ đàn hồi, hàm lượng nitơ bazơ bay hơi (Total Volatile Base Nitrogen, TVB–N), Peroxide value (PV), Thiobarbituric Acid Reactive substances (TBARs), màu sắc cơ thịt, giá trị cảm quan, tổng số vi khuẩn hiếu khí (TVC). Kết quả cho thấy phi lê cá bớp xử lý với cao chiết cỏ sữa 0,06% có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Sản phẩm có thể được sử dụng đến 10 ngày cho cả hai nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.
Mô tả: 16tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7216
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.