Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7223
Title: Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại Long An
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Lê, Thúy Duy
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thái độ đối với rủi ro của hộ nông dân tại Long An. Phân tích mối quan hệ giữa thái độ đối với rủi ro và thu nhập của nông hộ tại tỉnh Long An. Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hƣởng đến thu nhập của hộ nông dân tại Long An. Đề xuất hàm ý về mặt chính sách nhằm đối phó rủi ro và giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ tại Long An.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7223
ISSN: B1507620
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.