Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72236
Title: Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Chu, Thị Khánh Ly
Keywords: Chính phủ điện tử
Xây dựng
Phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 595 .- Tr.72-74
Abstract: Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh lực quản trị Nhà nước. Bên cạnh những thuận lợi thì, cuộc CMCN 4.0 cũng đặt ra những thách thức khó khăn, đòi hỏi nền hành chính các quốc gia cần phải có cách ứng xử phù hợp nhằm tận dụng được thời cơ thuận lợi, hạn chế những thách thức khó khăn. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng các yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, Việt Nam cần thiết phải xây dựng và phát triển chính phủ điện tử hướng đến hiện thực các giá trị minh bạch, liêm chính, phục vụ và hiệu lực hiệu quả...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72236
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.