Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7226
Title: Ảnh hưởng của dịch chiết cây cỏ sữa (Euphoribia hirta) đến chất lượng cá basa (Pangasius bocourti) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Ngọc Hân
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá những thay đổi về chất lượng của cá basa fillet (Pangasius bocourti) nhúng trong dịch chiết cây cỏ sữa (Euphoribia hirta) trong suốt 16 ngày bảo quản lạnh bằng nước đá. Phi lê cá được nhúng vào dịch chiết cỏ sữa với nồng độ 0,06% và 0,2% (w/v), mẫu đối chứng được nhúng trong nước. Việc thu mẫu được thực hiện vào các ngày 0, 4, 8, 12 và 16. Sự thay đổi chất lượng của cá basa phi lê được đánh giá thông qua các chỉ tiêu tổng vi sinh vật hiếu khí (TVC), pH, tổng lượng bazơ bay hơi (TVB-N), chỉ số peroxide (PV), TBARS, khả năng giữ nước (WHC), cấu trúc và cảm quan. Kết quả chỉ ra rằng mẫu cá được xử lý với dịch chiết cỏ sữa cho chất lượng cảm quan tốt hơn so với mẫu đối chứng. Chất lượng của miếng cá basa phi lê có thể được duy trì trong thời gian 8 ngày bảo quản lạnh thông qua chỉ tiêu tổng vi sinh vật hiếu khí và cảm quan.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7226
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.