Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7226
Nhan đề: Ảnh hưởng của dịch chiết cây cỏ sữa (Euphoribia hirta) đến chất lượng cá basa (Pangasius bocourti) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Ngọc Hân
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá những thay đổi về chất lượng của cá basa fillet (Pangasius bocourti) nhúng trong dịch chiết cây cỏ sữa (Euphoribia hirta) trong suốt 16 ngày bảo quản lạnh bằng nước đá. Phi lê cá được nhúng vào dịch chiết cỏ sữa với nồng độ 0,06% và 0,2% (w/v), mẫu đối chứng được nhúng trong nước. Việc thu mẫu được thực hiện vào các ngày 0, 4, 8, 12 và 16. Sự thay đổi chất lượng của cá basa phi lê được đánh giá thông qua các chỉ tiêu tổng vi sinh vật hiếu khí (TVC), pH, tổng lượng bazơ bay hơi (TVB-N), chỉ số peroxide (PV), TBARS, khả năng giữ nước (WHC), cấu trúc và cảm quan. Kết quả chỉ ra rằng mẫu cá được xử lý với dịch chiết cỏ sữa cho chất lượng cảm quan tốt hơn so với mẫu đối chứng. Chất lượng của miếng cá basa phi lê có thể được duy trì trong thời gian 8 ngày bảo quản lạnh thông qua chỉ tiêu tổng vi sinh vật hiếu khí và cảm quan.
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7226
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.