Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72280
Title: Thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Tống, Thị Bích Nguyệt
Trần, Thị Thanh Mai
Đỗ, Thị Thu Trang
Nguyễn, Ngọc Huế
Đào, Thị Xim
Keywords: CSR
Doanh nghiệp
Thủy sản
Xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.3-15
Abstract: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu về CSR và tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, bài viết phân tích thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam, chỉ ra những hạn chế, từ đó, đề xuất một số khuyến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72280
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.