Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72281
Title: Ảnh hưởng của vốn đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành kinh tế Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: FDI
Chuyển dịch cơ cấu
Mô hình trễ phân phối tự hồi quy
Vốn đầu tư
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.16-23
Abstract: Bài viết xem xét ảnh hưởng của vốn đầu tư (bao gồm đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài) đối với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1986-2019 bằng việc sử dụng mô hình trễ phân phối tự hồi quy (ARDL – AutoRegressive Distributed Lag). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: đầu tư trong nước không có tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn; chỉ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là có tác động dương đối với chuyển dịch cơ cấu ngành nhưng cũng chỉ trong dài hạn. Mức độ tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nhỏ so với một số các yếu tố khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72281
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.