Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72283
Title: Tác động của chất lượng thể chế tới tài chính toàn diện: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới
Authors: Phạm, Mỹ Hằng Phương
Đặng, Thùy Nhung
Keywords: Chất lượng thể chế
Mô hình tác động cố định
Tài chính toàn diện
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.35-45
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của chất lượng thể chế tới tài chính toàn diện tại 240 quốc gia và khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2017. Kết quả cho thấy, chất lượng thể chế cùng với chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cá nhân, chỉ tiêu chính phủ và cơ sở hạ tầng có tác động tích cực đối với tài chính toàn diện, trong đó chất lượng thể chế có tác động mạnh hơn cả tới tài chính toàn diện. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72283
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.