Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72285
Title: Ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Kỳ Hân
Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Ảnh hưởng quản trị lợi nhuận
Quản trị lợi nhuận tránh lỗ
Tỷ suất sinh lời cổ phiếu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.57-67
Abstract: Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng việc chọn lọc 346 quan sát thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ từ 295 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2016 kết hợp với phương pháp nghiên cứu hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu này đã cho thấy các công ty có thực hiện quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ với mức độ càng lớn sẽ càng làm gia tăng tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy, tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (tỷ số M/B) có ảnh hưởng tích cực đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu, còn quy mô doanh nghiệp của các công ty thực hiện quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ không ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72285
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.147.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.