Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72294
Nhan đề: Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thị Kiều Khanh
Phạm, Thị Bích Duyên
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Rủi ro tín dụng
Vốn chủ sở hữu
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.24-34
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân đối của 28 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2004 - 2018. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng/dư nợ tín dụng (CR) được chọn làm biến phụ thuộc đại diện cho rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Các phương pháp hồi quy được sử dụng bao gồm: phương pháp bình phương bé nhất (OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS). Bài viết sử dụng biến bình phương tỷ lệ vốn chủ sở hữu và phát hiện ra rằng, rủi ro tín dụng của các ngân hàng có mối quan hệ phi tuyến tính với tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được niêm yết trên thị trưởng chứng khoán, sự tăng vốn sẽ có tác động mạnh mẽ hơn làm giảm rủi ro tín dụng so với các ngân hàng khác.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72294
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.