Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72294
Title: Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Kiều Khanh
Phạm, Thị Bích Duyên
Keywords: Ngân hàng thương mại
Rủi ro tín dụng
Vốn chủ sở hữu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.24-34
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân đối của 28 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2004 - 2018. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng/dư nợ tín dụng (CR) được chọn làm biến phụ thuộc đại diện cho rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Các phương pháp hồi quy được sử dụng bao gồm: phương pháp bình phương bé nhất (OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS). Bài viết sử dụng biến bình phương tỷ lệ vốn chủ sở hữu và phát hiện ra rằng, rủi ro tín dụng của các ngân hàng có mối quan hệ phi tuyến tính với tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được niêm yết trên thị trưởng chứng khoán, sự tăng vốn sẽ có tác động mạnh mẽ hơn làm giảm rủi ro tín dụng so với các ngân hàng khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72294
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.