Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7230
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Buôn Phương
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Lâm, Thị Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Buôn Phương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Buôn Phương.
Description: 137 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7230
ISSN: B1501968
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.