Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72314
Title: Bảo tồn di tích lịch sử và giá nhà phố: Nghiên cứu điển hình tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu
Nguyễn, Lưu Bảo Đoan
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Bảo tồn lịch sử
Công trình đã xếp hạng
Giá nhà
Mô hình định giá Hedonic
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 05 .- Tr.18-38
Abstract: Nghiên cứu đóng góp cho cuộc tranh luận về vai trò và tác động của các công trình được xếp hạng là di tích văn hóa - lịch sử tại Việt Nam. Mặc dù các học giả tham gia tranh luận nhận định tích cực về những giá trị của bảo tồn các công trình có ÿ nghĩa văn hóa, lịch sử, kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chưa có nhiều bằng chứng thực nghiệm bảo vệ quan điểm này. Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát giá nhà và tìm hiểu mối quan hệ giữa giá nhà phố và sự hiện diện của các công trình đã được xếp hạng di tích văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách sử dụng mô hình định giá Hedonic cho 260 nhà phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu trước đây trên cho thấy khoảng cách từ nhà đến di tích gần nhất càng tăng thì giá nhà càng giảm. Kết quả nghiên cứu gợi ý cần xem xét chính sách thuế trong giao dịch bất động sản và khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia hoạt động bảo tồn nhằm đạt được hiệu quả cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72314
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.