Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72329
Title: Khai phá mối quan hệ trao đổi lãnh đạo - nhân viên đến sự chia sẻ kiến thức với sự mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp
Authors: Trần, Mai Đông
Nguyễn, Thị Mai Phương
Mai, Trường An
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Lý, Thị Minh Châu
Keywords: Chia sẻ kiến thức ngụ ý
Mâu thuẫn với đồng nghiệp
Trao đổi lãnh đạo - nhân viên
Văn hóa phương Đông
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 09 .- Tr.5-24
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra mối quan hệ đồng thời giữa ba yếu tố: Mối quan hệ trao đổi lãnh đạo - nhân viên, sự mâu thuẫn với đồng nghiệp và sự chia sẻ kiến thức ngụ ý thông qua cách tiếp cận từ lăng kính văn hóa phương Đông. Nghiên cứu dùng phương pháp định tính phỏng vấn sâu để thăm dò khám phá và khai thác sâu hơn về nhận thức của 10 nhân viên có kinh nghiệm, chuyên viên và các nhà quản lý cấp trung về chất lượng mối quan hệ của họ với cấp trên. Những phát hiện của nghiên cứu này đóng góp thêm về mặt lý thuyết và ứng dụng cho sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các yếu tố sự mâu thuẫn cảm xúc cá nhân với đồng nghiệp và sự chia sẻ kiến thức ngụ ý trong môi trường văn hóa Việt Nam - nơi mà khoảng cách giữa công việc và cuộc sống bị thu hẹp, nhân viên xem cấp trên như người thân, người anh em trong gia đình còn cấp trên thì luôn quan tâm, chăm sóc cấp dưới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72329
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.24.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.