Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72332
Title: Cần Thơ có thể là đầu tàu tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long? Phân tích chất lượng và lan tỏa tăng trưởng kinh tế
Authors: Phạm, Khánh Nam
Hồ, Quốc Thông
Đỗ, Hữu Luật
Trần, Trung Đức
Nguyễn, Thị Tâm Hiền
Trần, Thanh Trúc
Keywords: Cần Thơ
Chất lượng tăng trưởng
Đồng bằng sông Cửu Long
Lan tỏa tăng trưởng
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 09 .- Tr.78-100
Abstract: Nghiên cứu này phân tích và đánh giá chất lượng tăng trưởng của Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2005-2018, đặt trong tương quan so sánh với tăng trưởng kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Cách tiếp cận này cho phép nghiên cứu xác định vai trò lan tỏa tăng trưởng của Cần Thơ đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và giúp trả lời câu hỏi Cần Thơ có thể đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cần Thơ đã và đang đạt được thành tích tăng trưởng và có chất lượng tăng trưởng tốt nhất đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ có thể ở vị trí đầu tàu tăng trưởng kinh tế cho vùng đồng bảng sông Cửu Long khi tăng Tăng trưởng kinh tế; trưởng kinh tế của Cần Thơ đã tạo lan tỏa tích cực đến tăng trưởng Chất lượng tăng trưởng, kinh tế của các tỉnh trong vùng. Dư địa cho tăng trưởng vẫn còn nhiều, Cần Thơ có thể tổ chức lại việc sử dụng hiệu quả nguồn lực để có thể thúc đẩy năng suất nhân tố tổng hợp tăng trưởng cao hơn, từ đó tạo ra tăng tưởng kinh tế ở mức cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72332
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.