Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72340
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ triển khai các bài toán trong Đại học thông minh
Authors: Trương, Việt Phương
Nguyễn, Quốc Hùng
Lê, Ngọc Thạnh
Võ, Hà Quang Định
Keywords: Công nghệ Docker
Đại học thông minh
Hệ thống vHPC
Tính toán hiệu năng cao
Xử lý cụm máy tính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 11 .- Tr.53-65
Abstract: Chuyển đổi số trong giáo dục là một chủ đề đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong thời gian gần đây. Công việc này giúp cho việc tin học hóa toàn bộ quá trình quản lý giáo dục, đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo trở lên thuận lợi. Mặt khác, nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy và học tập, đặc biệt là việc giảng dạy trực tuyến. Đây cũng là tiền đề hướng đến một hệ sinh thái thông minh kết hợp giữa công nghệ với các dịch vụ đào tạo dựa trên nên tảng số, trong đó bài toán xây dựng đại học thông minh là một giải pháp khả thi được các cơ sở đào tạo định hướng xây dựng. Để thực hiện được các công việc đó cần có một hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, đủ thông minh và đủ độ tin cậy nhằm giải quyết các bài toán, trong đó có việc xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao HPC (High Performance Computing) nhằm tạo ra nền móng để triển khai các bài toán có nhu cầu xử lý tính toán lớn. Tuy nhiên, tại một số cơ sở đảo tạo ở Việt Nam, việc đầu tư kinh phí xây dựng và duy trì một hệ thống như vậy gặp nhiều khó khăn về kinh phí, con người, hạ tầng... Để giải quyết vấn đề đó, bài báo này trình bày giải pháp xây dựng một hệ thống tính toán hiệu năng cao dựa trên các tài nguyên sẵn có sử dụng công nghệ ảo hóa Docker nhằm huy động sức mạnh tính toán từ các nền tảng phần cứng chưa sử dụng hết gọi tắt là hệ thống vHPC. Đề xuất này làm cơ sở khi triển khai các bài toán trong đại học thông minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72340
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.