Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72354
Title: Rủi ro địa chính trị và nguy cơ mất khả năng thanh toán: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp ở Đông Nam Á
Authors: Trần, Phương Thảo
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Rủi ro địa chính trị
Mất khả năng thanh toán
Nắm giữ tiền mặt
Doanh nghiệp sản xuất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 12 .- Tr.66-84
Abstract: Bài báo này xem xét ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến nguy cơ mất khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ở bốn quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 13.587 quan sát trong giai đoạn 1995 - 2018, thông qua các phương pháp ước lượng như: Mô hình ảnh hưởng cố định và mô hình hồi quy GMM, nghiên cứu cho kết quả chắc chắn rủi ro địa chính trị có mối quan hệ cùng chiều với nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích sâu hơn cho thấy tác động của rủi ro địa chính trị đến nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp nghiêm trọng hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, các công ty nắm giữ nhiều tiền mặt có thể giảm thiểu tác động tiêu cực này tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72354
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.