Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72354
Nhan đề: Rủi ro địa chính trị và nguy cơ mất khả năng thanh toán: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp ở Đông Nam Á
Tác giả: Trần, Phương Thảo
Lê, Anh Tuấn
Từ khoá: Rủi ro địa chính trị
Mất khả năng thanh toán
Nắm giữ tiền mặt
Doanh nghiệp sản xuất
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 12 .- Tr.66-84
Tóm tắt: Bài báo này xem xét ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến nguy cơ mất khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ở bốn quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 13.587 quan sát trong giai đoạn 1995 - 2018, thông qua các phương pháp ước lượng như: Mô hình ảnh hưởng cố định và mô hình hồi quy GMM, nghiên cứu cho kết quả chắc chắn rủi ro địa chính trị có mối quan hệ cùng chiều với nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích sâu hơn cho thấy tác động của rủi ro địa chính trị đến nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp nghiêm trọng hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, các công ty nắm giữ nhiều tiền mặt có thể giảm thiểu tác động tiêu cực này tốt hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72354
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.