Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72358
Title: Tác động của đòn bẩy đến quản trị lợi nhuận dựa trên khoản dồn tích: Trường hợp của các công ty niêm yết tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hồng Diễm
Keywords: Đòn bẩy
Đòn bẩy tăng
Quản trị lợi nhuận
Khoản dồn tích
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.71-88
Abstract: Mục đích chính của nghiên cứu này xem xét tác động của đòn bẩy đến quản trị lợi nhuận (thông qua khoản dồn tích). Đồng thời, nghiên cứu thực hiện đo lường trên đối tượng là các công ty có đòn bẩy tăng hoặc đòn bẩy ở mức cao nhằm hỗ trợ cho quan điểm sự thay đổi về đòn bẩy và mức độ đòn bẩy có tác động khác nhau đến việc quản trị lợi nhuận. Dữ liệu đo lường thu thập từ thông tin được công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019, cụ thể gồm 131 công ty có đòn bẩy tăng hoặc đòn bẩy cao, tạo thành 393 quan sát. Sử dụng dữ liệu bảng và ước lượng bình phương bé nhất tổng quát (FGLS) để phân tích các nhân tố tác động đến quản trị lợi nhuận, kết quả nghiên cứu chỉ ra sự thay đổi của đòn bẩy và mức độ của đòn bẩy có tác động khác nhau đến quản trị lợi nhuận, theo hướng đòn bẩy tăng làm giảm việc quản trị lợi nhuận. Thêm vào đó, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy các nhân tố: Hiệu quả hoạt động (ROA), chi phí lãi vay (INTEXP) có tác động cùng chiều với quản trị lợi nhuận: tỷ lệ tự tài trợ để đầu tư vào tài sản cố định (SFR), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh( CFO) có tác động người chiều với quản trị lợi nhuận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72358
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.