Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72390
Title: Phát huy vai trò của sinh viên Học viện Tài chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Vũ, Thị Phượng
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Vai trò sinh viên
Học viện Tài chính
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 596 .- Tr.89-90
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay đã tạo ra nhiêu cơ hội và thách thức mới cũng như hình thành các ngành nghề mới trên thị trường lao động. Do vậy, yêu cầu đặt ra với người học phải có sự năng động, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự động viên, nhất là óc sáng tạo mới đứng vững được trong cuộc cách mạng này. Thực tễ hiện nay, vai trò của sinh viên Học viện Tài chính trong cách mạng 4.0 chưa được phát huy có hiệu quả, sinh viên vẫn chưa nắm bắt được cơ hội trong cuộc cách mạng này. Điều này đặt ra một số giải pháp nhằm định hướng sinh viên, giúp họ phát huy vai trò của mình trong cách mạng 4.0 hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72390
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
736.71 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.