Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72414
Title: Quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ và quốc tế học dưới cái nhìn hệ thống
Authors: Trần, Ngọc Thêm
Keywords: Ngôn ngữ học văn hóa
Văn hóa học ngôn ngữ
Khoa học ngoại ngữ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 09 .- Tr.23-33
Abstract: Bài viết giới thiệu khái quát các hướng nghiên cứu chính về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa - hạt nhân của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một khung lý thuyết về moi quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa cùng việc sắp xếp những kết quả nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu đi trước đã thu được vào khung lý thuyết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72414
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.