Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72417
Nhan đề: Các hiện tượng tôn giáo mới tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Nguyễn, Thị Quế Hương
Từ khoá: Hiện tượng tôn giáo mới
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 09 .- Tr.50-59
Tóm tắt: Trên thế giới, các hiện tượng tôn giáo mới (HTTGM) phát triển mạnh từ nửa sau thế kỷ XX. Ở Việt Nam hiện nay, nhiều HTTGM xuất hiện hết sức phức tạp, đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung. Trên cơ sở khảo cứu tài liệu, bài viết góp phần lý giải hiện nay các HTTGM đang diễn ra thế nào và công tác quản lý được thực hiện ra sao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72417
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.