Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7244
Title: Ảnh hưởng của cao chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum.et Thonn) lên bảo quản lạnh tôm sú (Penaeus monodon Fabricius)
Authors: Trần, Minh Phú
Trà, Thị Lẹ
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng cao chiết Diệp Hạ Châu trong bảo quản lạnh tôm sú. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức. Nghiệm thức (1), 100 con tôm ngâm bằng nước lạnh trong 30 phút, để ráo 5 phút, sau đó cho vào túi PA, 25 con tôm/túi, bảo quản bằng nước đá, tỷ lệ đá: tôm là 1:1 trong thùng xốp. Nghiệm thức (2), 100 con tôm được ngâm trong dịch chiết Diệp Hạ Châu 7,71 g/mL trong 30 phút, bảo quản tương tự như nghiệm thức 1. Nghiệm thức (3), 100 con tôm ngâm trong dịch chiết Diệp Hạ Châu 156 g/mL trong 30 phút sau đó thực hiện tương tự như nghiệm thức 1 và 2. Thu mẫu vào các ngày 1, 4, 8 và 12. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, vi sinh tổng số, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, ẩm độ, pH, TVB-N, PV và TBARs. Kết quả cho thấy tôm sú có xử lý diệp hạ châu 7,71 g/mL và 156 g/mL có giá trị cảm quan cao hơn tôm sú ở mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản lạnh.Tuy nhiên ở nồng độ này cao chiết diệp hạ châu không thể hiện rõ tác dụng kháng khuẩn. Sản phẩm có thể sử dụng đến 8 ngày cho tôm có hay không có xử lý diệp hạ châu.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7244
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.