Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72443
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết tại Việt Nam áp dụng mô hình Beneish đối với ngành hàng tiêu dùng
Authors: Trần, Khánh Linh
Đỗ, Thành Trí
Đặng, Thị Tâm Ngọc
Nguyễn, Tuấn
Keywords: Sai sót trọng yếu
Beneish M-Score
Kiểm toán
Báo cáo tài chính
Hồi quy nhị phân
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 07(214) .- Tr.53-55,76
Abstract: Để hỗ trợ cho công việc kiểm toán của kiểm toán viên, nghiên cứu sử dụng mô hình M-Score của Beneish, năm 1999, để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính (BCTC) tại các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy nhị phân dựa trên các biến số tài chính trong mô hình M-Score của Beneish, để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót trọng yếu trong BCTC. Kết quả nghiên cứu có thể giúp ích cho kiểm toán viên trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bổ sung thêm thủ tục phân tích trong kiểm toán để nhận định liệu có sai sót trọng yếu trong BCTC các công ty hay không.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72443
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.