Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72443
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết tại Việt Nam áp dụng mô hình Beneish đối với ngành hàng tiêu dùng
Tác giả: Trần, Khánh Linh
Đỗ, Thành Trí
Đặng, Thị Tâm Ngọc
Nguyễn, Tuấn
Từ khoá: Sai sót trọng yếu
Beneish M-Score
Kiểm toán
Báo cáo tài chính
Hồi quy nhị phân
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 07(214) .- Tr.53-55,76
Tóm tắt: Để hỗ trợ cho công việc kiểm toán của kiểm toán viên, nghiên cứu sử dụng mô hình M-Score của Beneish, năm 1999, để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính (BCTC) tại các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy nhị phân dựa trên các biến số tài chính trong mô hình M-Score của Beneish, để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót trọng yếu trong BCTC. Kết quả nghiên cứu có thể giúp ích cho kiểm toán viên trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bổ sung thêm thủ tục phân tích trong kiểm toán để nhận định liệu có sai sót trọng yếu trong BCTC các công ty hay không.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72443
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.