Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72460
Title: Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán qua nhận thức của kiểm toán viên tại các doanh nghiệp kiểm toán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Giá phí kiểm toán
CLKT
DNKT
Nhận thức của KTV
SEM
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 08 .- Tr.11-19
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở thu thập dữ liệu khảo sát nhận thức của 180 kiểm toán viên (KTV), nhân viên chuyên nghiệp (gọi chung là KTV) hiện đang làm việc tại trên 20 doanh nghiệp kiểm toán (DNKT), chi nhánh, văn phòng đại diện các DNKT tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả của nghiên cứu chỉ rõ mối quan hệ thuận chiều khi giá phí kiểm toán tăng lên thì chất lượng cuộc kiểm toán cũng được gia tăng đáng kể. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tác giả rút ra các hàm ý chính sách đối với các nhà quản trị, tại các DNKT trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72460
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.