Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72472
Title: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Phan, Thanh Hải
Hồ, Văn Nhàn
Keywords: Giá trị hợp lý
Nhận thức áp dụng
Nhận thức của kế toán
Mô hình nghiên cứu lý thuyết
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 08 .- Tr.61-66
Abstract: Nghiên cứu về giá trị hợp lý trong kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng giá trị hợp lý đã được nhiều tác giả thực hiện, từ trước đến nay. Tuy nhiên, dưới góc độ nhận thức của nhà quản lý, các kế toán viên hiện đang công tác trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, các nghiên cứu dạng này chưa thực sự nhiều. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trên cơ sở khảo cứu các nghiên cứu có liên quan, phân tích, đánh giá và nhận định, để rút ra cơ sở lý thuyết giải thích cho giá trị hơp lý trong kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị hợp lý. Bài viết cũng đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết và các giả thuyết về vấn đề này, cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72472
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.