Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72492
Title: Phương pháp phân tích thành phần chính và ửng dụng trong xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo: tiếp cận từ các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo tại Việt Nam
Authors: Chu, Thị Mai Phương
Lê, Đức Đàm
Keywords: Chỉ số đổi mới sáng tạo
Chế biến chế tạo
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.13-15
Abstract: Một vấn đề quan trọng đặt ra trong công tác nghiên cứu thực nghiệm là phân tích và xử lý dữ liệu. Nếu dữ liệu cần phân tích ban đầu phụ thuộc nhiều biến và vấn đề là các biến này thường có tương quan với nhau sẽ gây bất lợi cho việc áp dụng các biến này trong xây dựng các mô hình hồi quy. Bài báo trình bày một phương pháp hiệu quả trong xử lý số liệu nhiều chiều là phương pháp phân tích thành phần chính. Sau đó, bài viết áp dụng phương pháp này để xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo tại Việt Nam. Bài viết đóng góp một phương pháp luận quan trọng trong việc xây dựng chỉ số tổng hợp như một đầu vào thiết yếu cho các nghiên cứu thực nghiệm về đổi mới sáng tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72492
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.