Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72499
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin của báo cáo tài chính khu vực công tại Đà Lạt
Authors: Lê, Vũ Phương Thảo
Nguyễn, Hoàng Nhật Hoa
Keywords: Báo cáo tài chính
Yếu tố ảnh hưởng
Chất lượng thông tin
Đà Lạt
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.31-33
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin tài chính khu vực công tại Đà Lạt. Báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc khu vực công cần đáp ứng các đặc điểm định tính. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin của Báo cáo tài chính ở các đơn vị thuộc khu vực công tại Đà Lạt là Áp dụng chuẩn mực kế toán công, Chất lượng nguồn nhân lực, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Sử dụng công nghệ thông tin và Sự quan tâm của nhà quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72499
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.