Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7251
Title: Mô hình bệnh tật của người dân Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thái Quỳnh Chi
Nguyễn, Thị Nga
Trần, Thị Minh Thi
Keywords: Y tế
Mô hình bệnh tật
Cơ cấu bệnh tật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới;Số 2 .- Tr.62-76
Abstract: Sử dụng kết quả khảo sát đại diện hộ gia đình tại 12 xã với tổng số 1.621 người trả lời của 6 tỉnh/thành phố năm 2017, bài viết phân tích một số đặc điểm về cơ cấu bệnh tật hiện tại và xu hướng mô hình bệnh tật của người dân Việt Nam nhằm tìm hiểu những đặc trưng và khác biệt giữa các nhóm nhân khẩu xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam có xu hướng phân loại mô hình bệnh tật phù hợp với các nước đang phát triển với gánh nặng bệnh tật kép của bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Chỉ có 15 trên tổng số 21 chương bệnh theo phân loại bệnh tật ICD-10 được người dân báo cáo về tỷ lệ mắc. Các chương bệnh không được báo cáo về tỷ lệ mắc trong nghiên cứu này gồm: bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch; rối loạn tâm thần và hành vi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7251
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_602.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.