Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72510
Title: Nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Vũ, Thị Phượng
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Đội ngũ giảng viên
Nhiệm vụ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.52-53
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Qua đó, tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối với nhau, tự tổ chức và quản lý, đây còn được gọi là cuộc cách mạng số. Cuộc cách mạng này đã, đang và sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống, trong đó có giáo dục. Công nghệ thực tế ảo sẽ thay đổi cách dạy và cách học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72510
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
696.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.