Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7252
Title: Tổng quan mô hình hệ thống y tế của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới
Authors: Phan, Huyền Dân
Keywords: Y tế
Hệ thống y tế
Singapore
Trung Quốc
Nhật Bản
Thụy Điển
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới;Số 2 .- Tr.77-86
Abstract: Bài viết mô tả những đặc điểm cơ bản về hệ thống y tế của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, trong đó tập trung vào vai trò nhà nước, các loại hình bảo hiểm và một số dịch vụ y tế quan trọng như chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe dài hạn. Mỗi quốc gia với những khác biệt về quản lý hệ thống, thiết lập các trụ cột an sinh và xây dựng các loại hình dịch vụ y tế sẽ là những mô hình hữu ích để Việt Nam đánh giá và từng bước hoàn thiện hệ thống y tế trong nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7252
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_498.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.