Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72524
Title: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Authors: Vũ, Thị Quỳnh Chi
Thái, Thị Thái Nguyên
Keywords: Kế toán môi trường
Doanh nghiệp sản xuất
Sơn La
Giải pháp
Đề xuất
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.77-79
Abstract: Bài viết tập trung đánh giá thực trạng kế toán môi trường (KTMT) trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh Sơn La. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách gửi phiếu khảo sát đến các nhà quản lý và các nhân viên trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở dữ liệu thu được tác giả tiến hành phân tích thực trạng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ kết quả nghiên cứu này làm cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp để hoàn thiện kế toán môi trường cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn quan tâm và ứng dụng kế toán môi trường (KTMT).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72524
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.