Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7257
Title: Chủ nghĩa Mác về nhà nước và sự vận dụng ở Việt Nam
Authors: Trần, Thành
Keywords: Chủ nghĩa Mác
Nhà nước
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.3-12
Abstract: Tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước có nội dung quan trọng và ý nghĩa sâu sắc cho cả thời đại ngày nay. Việc thừa nhận tính giai cấp của nhà nước là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước phù hợp với thế giới đương đại và thực tiễn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nhà nước Việt Nam theo hướng pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Để xây dựng được nhà nước như vậy, chúng ta không những phải phát huy tính năng động sáng tạo, mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7257
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_654.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.228.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.