Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7257
Nhan đề: Chủ nghĩa Mác về nhà nước và sự vận dụng ở Việt Nam
Tác giả: Trần, Thành
Từ khoá: Chủ nghĩa Mác
Nhà nước
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.3-12
Tóm tắt: Tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước có nội dung quan trọng và ý nghĩa sâu sắc cho cả thời đại ngày nay. Việc thừa nhận tính giai cấp của nhà nước là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước phù hợp với thế giới đương đại và thực tiễn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nhà nước Việt Nam theo hướng pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Để xây dựng được nhà nước như vậy, chúng ta không những phải phát huy tính năng động sáng tạo, mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7257
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_654.56 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.232.177.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.