Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72588
Title: Đối tác công tư trong phát triển giáo đục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Đối tác công tư (PPP)
Giáo dục
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.55-65
Abstract: Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư cho giáo đục còn hạn chế, đối tác công tư là một cách tiệp cận hợp lý trong việc huy động, thúc đẩy nguồn lực xã hội vào phát triển giáo dục. Bài viết phân tích các khái niệm, vai trò và hình thức thực hiện PPP trong giáo dục. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, tác giả đưa ra một số đề xuất để thực hiện PPP trong phát triển giáo dục ở Việt Nam gồm: Xây dựng khung chính sách vững chắc, Tăng cường sự phối hợp của các bộ, ban, ngành liên quan; khuyến khích tính chủ động của các tỉnh/thành phố (địa phương) trong việc triển khai các dự án PPP và lựa chọn nhà đầu tư/doanh nghiệp có năng lực và tâm huyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72588
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.