Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72588
Nhan đề: Đối tác công tư trong phát triển giáo đục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Phạm, Hồng Chương
Từ khoá: Đối tác công tư (PPP)
Giáo dục
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.55-65
Tóm tắt: Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư cho giáo đục còn hạn chế, đối tác công tư là một cách tiệp cận hợp lý trong việc huy động, thúc đẩy nguồn lực xã hội vào phát triển giáo dục. Bài viết phân tích các khái niệm, vai trò và hình thức thực hiện PPP trong giáo dục. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, tác giả đưa ra một số đề xuất để thực hiện PPP trong phát triển giáo dục ở Việt Nam gồm: Xây dựng khung chính sách vững chắc, Tăng cường sự phối hợp của các bộ, ban, ngành liên quan; khuyến khích tính chủ động của các tỉnh/thành phố (địa phương) trong việc triển khai các dự án PPP và lựa chọn nhà đầu tư/doanh nghiệp có năng lực và tâm huyết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72588
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.