Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7259
Title: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu những vấn đề đặt ra?
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.15-18
Abstract: Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng tiêu chí để xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, sau đó, sẽ lựa chọn, công nhận địa phương đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tạo hình mẫu để các địa phương khác học tập. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do chưa ban hành tiêu chí NTM kiểu mẫu, chưa có cơ sở để định lượng, đánh giá xã NTM kiểu mẫu, nên một số tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, Khu dân cư NTM kiểu mẫu… Vì vậy, cần đặt ra tiêu chí nhất định, phát triển nhưng phải gắn với bảo tồn gìn giữ nét văn hóa dân tộc, đây cũng là vấn đề cốt lõi mà chương trình NTM mong muốn các địa phương phát triển một cách bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7259
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.